„Човешкото действие“ на Лудвиг фон Мизес е несъмнено едно от върховните постижения на либералната обществена мисъл през 20 в. Книгата е венец на творческото дело на големия либерален мислител и е истинска енциклопедия на икономически и философски идеи. Мизес представя, защищава убедително и развива класическия либерализъм, но вече в контекста на антилибералния 20 в., векът на големите тоталитарни утопии, подкрепящите ги масови движения и широко разпространен и практикуван популизъм. Авторът засяга изключително широк кръг от проблеми, които са универсални и поради това вечно актуални за всяко общество и за всяка икономика.

Поставяйки в основата на изследването действащият, избиращ човек, който непрекъснато решава въпроса за целите и за средствата, австрийският мислител анализира, прилагайки дедуктивния способ, закономерностите на това действие не само в икономически, но и в широк исторически аспект. Последователно се открояват и подлагат на критичен анализ от гледната точка на класическия либерализъм такива вечни теми, като: отношението „индивид – общество” и „индивид – държава”. Създаденото и развиващо се въз основа на човешкото действие разделение на труда и съответно пазарната икономика и капитализма се изследват съдържателно и задълбочено. Тук Мизес поставя и предлага изключително логични и поради това убедителни решения за свободния, неманипулиран от държавата пазар, за ролята на свободния, доброволен обмен, за икономическата свобода и предприемачеството, за потребителите, като върховни суверени на пазара, за ролята на натрупването на капитал, за конкуренцията и монопола, цените, лихвите, кредитната експанзия и бизнес циклите, за пазара на труда и заплатите. В процеса на този анализ Мизес произнася ясна и вече сбъднала се присъда на икономиката при социализма, както и на държавната намеса в свободния пазар. В този смисъл са и обосноваваните решения на вечната класическа антиномия „пазар – държава” и критиката на етатистката идея за голямата, неограничена, разпределяща благата „държава на всеобщото благоденствие”.

Мизес разглежда и влиянието на идеологиите в човешката история и особено регресивното въздействие на порочните, вредни за човека и обществото идеи, които водят към варварство и унищожение. Такива са антилибералните, привидно хуманни, но всъщност дълбоко античовешки колективистични митологии, като марксизма, нацизма и фашизма.

Поради универсалността на изследваната проблематика книгата е изключително актуална и днес особено за България, която полага усилия да изгради действаща пазарна икономика и модерно общество, основаващо се на върховенството на правата на индивида и на закона.

По своя енциклопедичен обхват, размах и дълбочина на анализа, с ясния си стил и точност на изказа „Човешкото действие” е истински шедьовър. Достоен за съжаление факт е, че той не беше стигнал в превод до любознателния и непредубеден български читател цели 62 години. Издаването му на български е един изключително значим и достоен факт в духовната биография на българското общество.

За повече информация: http://www.mak-bg.eu/choveshkoto-deistvie

Share This

Share This

Share this post with your friends!

%d блогъра харесват това: