Младежкият консервативен клуб изразява своите дълбоки тревога и негодувание от приемането на Резолюция на Парламента на ЕС за напредъка в равнопоставеността между жените и мъжете в Европейския съюз (известна и като доклада „Тарабела“). Съгласно параграф 45 от споменатата резолюция „жените трябва да имат контрол върху своите сексуални и репродуктивни здраве и права, не на последно място посредством свободен достъп до […] аборт“. А според обяснителната записка към резолюцията убийството на неродени се третира като „фундаментално право“.

Обръщаме внимание на подкрепилите това позорно решение депутати, че цитираните правни новели се намират в директно противоречие на чл. 2 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съгласно който правото на живот на всеки се защитава от закона и никой не може да бъде умишлено лишен от живот освен в изпълнение на съдебна присъда за извършено престъпление, за което такова наказание е предвидено в закона; при защитата на което и да е лице от незаконно насилие; при осъществяването на законен арест или при предотвратяване на бягството на лице, законно лишено от свобода; или при действия, предприети в съответствие със закона, за потушаване на бунт или метеж. Очевидно е, че никоя от тези хипотези не може да бъде приложима към възможно най-невинните и беззащитни човешки същества – неродените деца, които не са се опетнили спрямо никого нито с дело, нито с дума или помисъл. По аналогичен начин е решен въпросът в Хартата на основните права на ЕС, чл. 2 от която гласи, че всеки има право на живот и никой не може да бъде осъден на смърт, нито екзекутиран.
Нещо повече – твърдението за наличието на някакво „фундаментално право“ на аборт не намира опора в нито един международноправен акт и представлява опасен опит за социално инженерство и пренаписване на международното и вътрешното право на страните по цялата Земя, за да съответствува то на възгледите и идеологията на шепа глобалистки либерални елитисти, нямащи нищо общо с морала и разбиранията на мнозинството от хората по света.

Изразяваме изключителното си разочарование от факта, че всички български депутати от Европейската народна партия са дали вота си за резолюцията и с това са се наредили до колегите си социалисти и либерали в потъпкването на най-фундаменталното право – това на живот. Настояваме да чуем техните обяснения за начина, по който са гласували, като предварително заявяваме, че служебната натовареност и незнанието на съдържанието на толкова ключов за нашата цивилизация документ не могат да бъдат извинение.

Осъзнаваме легитимните притеснения, свързани със запазването на бременността в случай на опасност за здравето и живота на майката, на тежки деформации на детето или на изнасилване. Това е дебат, който има място в нашето общество и в който и двете страни имат силни аргументи. Но същевременно сме убедени, че изключенията не могат да представляват индулгенция за безразборната употреба на аборти, когато подобни проблеми не съществуват, с единственото оправдание, че „жената има право на контрол над своето тяло“.

На всички, които биха ни казали, че критикуваме доклада „Тарабела“ от антиевропейски и тоталитарни позиции, ще напомним евгенистичните програми на националсоциалистическа Германия, причинили смъртта на милиони хора в името на създаването на „съвършената раса“, както и фактът, че именно с установяването на тоталитарни комунистически режими в Централна и Източна Европа се свързва и узаконяването и масовото въвеждане на абортите в тях. Редно е да напомним още, че Русия на Путин заема едно от челните места в света по отношение на броя на абортите, като често техният брой е равен на броя на родените деца. Убедени сме, че не това е пътят, по който иска да поеме Европейският съюз.

Както съвременната наука, така и фундаментът, върху който се основава евроатлантическата цивилизация – християнството – по безспорен начин свидетелствуват, че заченатият е жив и следователно има право да живее. Затова призоваваме всички, за които човешкият живот е най-висшата ценност на този свят – независимо от техните политически и религиозни убеждения или липсата на такива – да се обединят в борбата за защита на живота. Борба, в чиито първи редици ние винаги ще стоим.

Гр. София, 12.03.2015 г.

 

Share This

Share This

Share this post with your friends!

%d блогъра харесват това: