Процедура за подаване и управление на искания и жалби от субектите на данни

 

 1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

 

Чл.1. Настоящата процедура определя условията и реда, по който физическите лица, чиито лични данни се обработват от МЕЖДУНАРОДЕН КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ“ ООД могат да упражняват правата си съгласно законодателството за защита на личните данни.

Чл.2. Процедурата има за цел да подпомогне субектите на лични данни да упражнят правата си, свързани със защитата на личните данни и урежда процеса по приемане, разглеждане и предоставяне на отговор по подадени заявления във връзка с тези права. Тя е част от политиката за защита на личните данни, внедрена от МЕЖДУНАРОДЕН КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ“ ООД.

Чл.3. Всички лични данни, обработвани от МЕЖДУНАРОДЕН КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ“ ООД, попадат в обхвата на тази процедура.

Чл.4. Настоящата процедура е задължителна за всички служители на МЕЖДУНАРОДЕН КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ“ ООД.

 

 

II.ВИДОВЕ ИСКАНИЯ ОТ СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ. ЖАЛБИ

 

Чл.5. Всяко физическо лице което е представило свои лични данни на МЕЖДУНАРОДЕН КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ“ ООД може в защита на своите права да отправи към администратора едно или няколко от следните искания:

 • Искане за достъп (член 15 от ОРЗД);
 • Искане за коригиране (член 16 от ОРЗД);
 • Искане за изтриване („право да бъдеш забравен“) (член 17 от ОРЗД);
 • Искане за ограничаване на обработването (член 18 от ОРЗД);
 • Искане за пренасяне на данните между отделните администратори (член 20 от ОРЗД);
 • Възражение срещу обработване (член 21 от ОРЗД).

 

Чл.6. В случай на установяване нарушаването на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни по някой от следните начини:

а) Като се изпрати на хартиен носител на адрес: обл. София, гр.София, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София – 1592;

б) Като се подаде лично в Комисията за защита на личните данни на адрес: обл. София, гр. София, бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София – 1592;

в) Като се изпрати по електронен път: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

 

III.ФОРМА И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ.

 

Чл.7. /1/ Искането за упражняване на права се прави лично от субекта на данните или от упълномощено с писмено пълномощно и нотариална заверка на подписа лице.

/2/ Субектът на данните или упълномощено от него лице прави искането в писмена форма. По правило устните искания не са валидни.

Чл.8. /1/ Исканията за упражняване на правата могат да се правят и в свободна форма, на български език.

/2/ В искането следва да се посочат три имена и адрес с цел идентифициране на субекта на данните, в какво се изразява искането, както и адреса за кореспонденция (физически адрес, електронен адрес), съгласно предпочитаната форма за комуникация.

/3/ При искане за упражняване на права може да се използа и образецът“ Искане за упражняване на права от субектите на данни /Приложение №1/

 Чл.9. Искане за упражняване на правата на субектите на лични данни се подписва и се подава в „МЕЖДУНАРОДЕН КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ“ ООД по някой от следниите начини:

а) Като се изпрати на хартиен носител на адрес: гр. София, п.к. 1463, р-н Триадица, ул. Бузлуджа № 40-42, ет. партер;

б) Като се подаде лично в седалището на дружеството гр. София, п.к. 1463, р-н Триадица, ул. Бузлуджа № 40-42, ет. партер

в) Като се изпрати по електронен път на следния адрес на електронна поща: bg.credit.helper@gmail.com

Чл.10./1/ Искането в електронна форма се подписва с квалифициран електронен подпис от субекта на данните съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

/2/ Подадените чрез електронна форма исканията постъпват директно на електронната поща на дружеството.

 

IV.ПРИЕМАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ. ИЗПРАЩАНЕ НА ОТГОВОР.

АРХИВИРАНЕ НА ПРЕПИСКАТА.

 

Чл.11. При подаване на искането се извършва проверка на самоличността на заявителя като в случай на необходимост „МЕЖДУНАРОДЕН КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ“ ООД може да поиска допълнително данни, както и документ за самоличност

Чл.12. /1/ Не се извършва проверка на самоличността, когато е получено искане в електронна форма, подписано с квалифициран електронен подпис.

/2/ Разглеждането на искания за упражняване на права от субект на данните е безплатно.

Чл.13. „МЕЖДУНАРОДЕН КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ“ ООД задължително проверява идентификационните данни, за да се увери, че искането е подадено от субекта, чийто данни идентифицират.

Чл.14./1/ След подаването, обработката на искането стартира незабавно, за да се гарантира спазването на законоустановения краен срок за отговор, както и принципите за защита на личните данни.

/2/ Ако обхватът или характерът на искането не са съвсем ясни, представител на дружеството се свързва възможно най-бързо със заявителя по телефона, с писмо или чрез имейл с лицето, подало искането за упражняване на права и да поиска необходимата за конкретизацията на искането информация.

/3/ Лицата нямат право да получават документи или записи, които не съдържат личните им данни.

Чл.15. Когато се установи, че искането е основателно се предприемат действия по уважаване на искането а именно:

 • да се премахнат личните данни от системите и да се прекратят операциите по обработването им, без ненужно забавяне, ако искането за изтриване е подадено от субекта на данните;
 • да се информира субектът на данните за всяко извършено коригиране, изтриване,оттеглено съгласие или ограничаване на обработването на всеки получател, на когото личните данни са били разкрити и това съобщение да се документира;
 • да бъдат предприети подходящи мерки, без ненужно забавяне, в случай че субектът на данни е подал искане, с което възразява срещу обработването на личните данни изцяло или частично; отпаднало е основанието за обработване по законово задължение (данните са били незаконно обработвани).

   Чл.16. Субектът на данни има право да поиска от администратора да получи личните си данни, за да може да ги използва повторно или да ги прехвърли на други администратори на лични данни (право на преносимост на данните), при следните условия:

 • обработването е основано на съгласието на субекта на личните данни;
 • обработването е основано на договорно задължение;
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.

    Чл.17. Отговорното лице по защита на личните данни следва да вземе решение и да изпрати отговор към субекта на данни в рамките на 1 (един) месец от постъпване на искането. Ако е необходимо удължаване на посочения срок, за удължаването субектът на данни се уведомява в срока от 1 (един) месец, като се посочват и причините за удължаването, като се вземат предвид сложността и броя на исканията. Максималният срок за изпращане на отговор не може да бъде по – дълъг от 3 (три)месеца.

     Чл.18. Администраторът има право да уважи искането, респективно да го

отхвърли или да откаже да предприеме действия, което във всички случаи се

извършва с мотивирано решение, което се изпраща на субекта на данни.

Чл.19. Администраторът посочва на субекта на данни в решението си неговото право да се обърне към надзорния орган за реализиране на правата си, ако остане неудовлетворен от взетото решение по отношение на неговото искане.

Чл.20. Разглеждането на искания, вземането на решения по тях е за сметка на „МЕЖДУНАРОДЕН КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ“ ООД и в този смисъл безплатно за субекта на данни.

Чл.21. /1/ Отговорът на искатено се изготвя на база на писмено становище от лицето, в чиито функции се извършва обработката на данни.

/2/ Заявителят може да получи отговора на място или да му бъде изпратен на посочения от него физически адрес чрез лицензиран пощенски оператор или на посочен електронен адрес за кореспонденция.

/3/ В случаите на изпращане чрез лицензиран пощенски оператор, заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки.

Чл.22. След като отговорът бъде изпратен, процедурата по разглеждане на искането приключва се архивира искането, заедно със всички входящи и изходящи документи, създадени в процеса на разглеждането му.

 

 

V ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ.

 

Чл.23./1/ Правата на субектите на данни са от личен характер и упражняването на правото на субектите винаги трябва да бъде балансирано спряма правата на други лица (други субекти на данни).

/2/ Ако искането за разкриване засяга правата на други лица, „МЕЖДУНАРОДЕН КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ“ ООД ще изпълни това искане, ако другият субект на данни даде своето съгласие за оповестяването им.

/3/ Когато с предоставянето на копие от определен документ ще се разкрият данните на трети лица, на субекта на данните се дава извлечение или копие с трайно заличени лични данни на съответните трети лица.

Чл.24. „Правото да бъдеш забравен” не представлява абсолютно право. Администраторът може да откаже изтриване на личните данни,когато обработването на конкретни данни е необходимо за някоя от следните цели:

 • упражняване правото на свобода на изразяване и информация;
 • изпълнение на задължение или изпълнение на задача от обществен интерес или упражняване на публична власт;
 • за цели на общественото здраве;
 • архивиране за цели в обществен интерес, научноизследователски исторически изследвания или статистически цели.
 • установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Чл.32. /1/ „МЕЖДУНАРОДЕН КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ“ ООД може да не уважи искания, които са прекомерни.

/2/ Искането е прекомерно, само когато е повтарящо се /например, заявителят прави трета молба за достъп в рамките на 6-месечен период/. При преценката за прекомерност се отчита дали данните на субекта са били изменяни след предишните предоставяния.

/3/ Искането не се счита за прекомерно по смисъла на ал.2 , ако данните са изменяни.

 

VI ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

 

 

 • .1. Настоящата процедура се приема на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива. Процедурата е съобразена с Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) със Закона за защита на личните данни, Вътрешни документи /Политики, Правила, Инструкции/ за защита на личните данни на „МЕЖДУНАРОДЕН КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ“ ООД.

§.2. Настоящата процедура за упражняване на права на субектите на данни влиза в сила от 28.12.2023 г.

Новини

Получавайте новини и полезни съвети. Абонирайте се за нашия блог.

Успешен абонамент Проблем в системата
© 2024 Всички права запазени